Obchodní podmínky

Společnost

MPD PAL s.r.o

 se sídlem Praha – Prosek, Jablonecká 711/36, PSČ 190 00

IČ 03625613

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 235147
vydává

pro maloobchodní prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.palivove-drevo-libeznice.cz
tyto:

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tyto obchodní podmínky pro maloobchod (dále jen obchodní podmínky) vydané společností MPD PAL s.r.o se sídlem Praha – Prosek, Jablonecká 711/36, PSČ 190 00, IČ 03625613, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  235147 (dále jen prodávající) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím(dále jen kupující)  uzavíraných prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese: https://www.palivove-drevo-libeznice.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen webové rozhraní obchodu).

2. Obchodní podmínky upravují rovněž práva a povinnosti smluvních stran při jednorázovém či opakovaném užití webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://www.palivove-drevo-libeznice.cz (dále jen webová stránka). Právní vztahy neupravené kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

3. Kupující stvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto obchodních podmínek a  bez výhrad s nimi souhlasí a to zasláním objednávky či provedením registrace.

II.

Objednávání zboží

Kupující objednává zboží prostřednictvím našeho eshopu https://www.palivove-drevo-libeznice.cz . Objednávku lze provést také e-mailem nebo telefonicky.
Závazná objednávka musí obsahovat
jméno a příjmení kupujícího, jeho bydliště (případně jinou doručovací adresu), telefonický kontakt a elektronickou adresu (e-mail),
jednoznačné určení předmětu koupě a jeho množství (minimální množství dřeva k odběru se může změnit v závislosti na vzdálenosti závozu).
Neúplnost informací v objednávce může být důvodem k nepřijetí nebo zrušení objednávky a to pouze ze strany prodávajícího.
Po přijetí objednávky prostřednictvím webového rozhraní obchodu zašle prodávající kupujícímu potvrzení objednávky a to elektronickou poštou, ve vyjímečných případech telefonicky. Potvrzení objednávky je prodávající povinen odeslat odběrateli v nejkratším možném čase, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Před potvrzením objednávky může také dojít k jejímu vyjasnění vzhledem k úplnosti dat a vzhledem k zásobě na skladu dodavatele. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího (prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky) je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva, která se řídí těmito obchodními podmínkami. Od tohoto okamžiku je kupujícím vystavená objednávka považována za závaznou, kterou jsou obě strany povinny respektovat.

III.

Kupní smlouva

1. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá prostřednictvím webového rozhraní, které obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, včetně uvedení informací o nabízeném zboží a s uvedením cen dle platného ceníku. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je nezávazná a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně konkrétního zboží. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu v případě, že kupující již dříve podstatným způsobem porušil podmínky kupní smlouvy, včetně obchodních podmínek.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje dále informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. Kupující objednává zboží vyplněním objednávkového formuláře umístěného na webovém rozhraní obchodu, telefonicky na kontaktním telefonu prodávajícího nebo e-mailem na kontaktním e-mailu prodávajícího. Objednávka vždy musí obsahovat přesný název objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, barevnou variantu zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (firma nebo jméno a příjemní, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa). Kupující má možnost  kontroly, případně změny údajů jím uvedených v objednávce.   Závaznou objednávku odešle kupující prodávajícímu prostřednictvím tlačítka „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a úplné. Prodávající neprodleně po doručení objednávky kupujícího vyrozumí o přijetí objednávky a toto potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen elektronická adresa kupujícího).

4. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena zasláním potvrzení objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

5.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo předá fyzicky při dodávce zboží.

7. V případě, že došlo k zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání zboží, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

8. Prodávající má nárok na storno poplatek ve výši 20 % z kupní ceny objednaného zboží a to v případě, že kupující zruší svoji objednávku.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Na webovém rozhraní uvádí kupující aktuální ceny v české měně. Z aktuálních cen je prodávající oprávněn poskytnout kupujícímu slevu a to zejména v závislosti na množství objednávaného zboží nebo v závislosti na předchozích nákupech kupujícího či marketingových akcích.

2. Výběr způsobu úhrady kupní ceny je ponechán výlučně na výběru kupujícího a to mimo způsobů uvedených na webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

Platba v hotovosti při převzetí zboží kupujícím

3. Prodávajícímu vzniká v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo prodávajícího na zákonný úrok z prodlení a nárok na náhradu škody.

4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.

5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme.

V. 

 Odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající nebo kupující má právo od kupní smlouvy, kde ještě nebylo dodáno zboží, odstoupit, pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu, obchodní podmínky, dobré jméno či zájmy druhé smluvní strany. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

Smluvní strany shodně prohlašují, že za podstatné porušení této smlouvy pokládají zejména:

pokud kupující poruší dobré jméno, pověst či zájmy prodávajícího, především pokud bude kupující uvádět nepravdivé údaje poškozující zájmy prodávajícího (nebo jeho obchodní partnery) nebo pokud nekalosoutěžním jednáním kupujícího dojde ke škodě prodávajícího (nebo jeho obchodních partnerů).

porušení ostatních povinností ze strany kupujícího, pokud v důsledku jejich porušení vznikne prodávajícímu škoda či hrozí vznik této škody.

Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží není dodáno ani 60 dnů po termínu dodání.

Není-li v kupní smlouvě nebo obchodních podmínkách ujednáno jinak, platí pro odstoupení od smlouvy příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

VI.

Přeprava a dodání zboží 

Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem.

Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží kupujícímu nebo zastupující osobě. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

Dodáním palivového dřeva se rozumí pouze sklopení z auta. Cena dopravy obsahuje naložení na odvozním místě, ujeté km a složení sklopením před domem na udané adrese. Jezdíme pouze po zpevněných komunikacích – ne po polních a travnatých cestách, kde hrozí zapadnutí.

Zákazník je povinen zajistit volné místo pro složení dřeva podle rozměrů jednotlivých vozidel.

Pokud nebude místo dostupné po zpevněné trase nebo nebude-li na místě zajištěn dostatečný prostor pro složení, má dodavatel právo na náhradu přiměřených nákladů za dopravu a manipulaci.

VII.

Závěrečná ustanovení 

1. V případě  uzavření závazkového vztahu souvisejícího s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

3. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

– kontaktní osoba: Martin Duben

– adresa pro doručování pošty: Praha – Prosek, Jablonecká 711/36, PSČ 190 00

– kontaktní adresa elektronické pošty: palivo-duben@seznam.cz

– kontaktní telefon: (+420) 602 236 040

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. května 2018. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

V Praze dne 25. 5. 2018